Thales of Miletus Quotes

“Know thyself.”

Thales of Miletus